Ứng dụng SafePal

Cổng thông tin một cửa của bạn để quản lý tài sản an toàn và dễ dàng

Ứng dụng SafePal phiên bản iOS V4.5.2
Android V4.5.2 Đang phát trực tiếp

Ứng dụng SafePal phiên bản iOS V4.5.2 | Android V4.5.2 Đang phát trực tiếp

Ví mở rộng SafePal

Quản lý tiền điện tử của bạn trên trình duyệt dễ dàng hơn

Nâng cấp ví phần cứng của bạn

S1

V1.0.57 (03/25/2024 mm/dd/yyyy)

What's new:

1. Optimized Solana transactions

X1

V1.0.7 (03/25/2024 mm/dd/yyyy)

What's new:

1. Optimized Solana transactions

S1 Pro

V1.0.57 (03/25/2024 mm/dd/yyyy)

What's new:

1. Optimized Solana transactions